Arbetsmarknadens myndigheter

Under Arbetsmarknadsdepartementet sorterar några myndigheter som har med arbetsmarknadens utveckling att göra. Antingen de har att döma i ärenden som berör arbetsmarknadens lagstiftning, förmedla jobb eller forska om arbetsmarknadens utveckling.

  • Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolens dom är sista instans och kan därmed inte överklagas. – Ordförande och administrativ chef Cathrine Lilja Hansson
  • Arbetsmiljöverket har i uppdrag av regering och riksdag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel. – Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem
  • Arbetsförmedlingen viktigaste uppgift är att sammanföra dem som behöver anställa med dem som söker jobb. – Generaldirektör Mikael Sjöberg
  • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. – Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort
  • Medlingsinstitutet har till uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning, medla i arbetstvister och ansvara för den officiella lönestatistiken. – Generaldirektör Claes Stråth
  • Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Myndighetens verksamhet spänner över flera politikområden, inte minst arbetsmarknadspolitik. – Generaldirektör Åsa Lindh