Arbetsmarknadens lagar

Det finns ett antal lagar som är aktuella på arbetsmarknaden och som reglerar väldigt mycket vilka rättigheter och skyldigheter man har på arbetsmarknaden. Till stor del är de dispositiva, dvs. genom kollektivavtal går det att komma överens om andra villkor än de som gäller enligt lag.

  • Medbestämmandelagen (MBL) reglerar möjligheterna för anställda att få inflytande över sin arbetsplats och fungerar ofta tillsammans med ett utvecklingsavtal som parterna tecknat med anledning av MBL.
  • Förtroendemannalagen (FML) har till syfte att reglera de villkor som gäller för en facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.
  • Lagen om anställningsskydd (LAS) avgör vilka anställningsformer som gäller, vilka villkor som måste vara uppfyllda för att en arbetsgivare ska kunna säga upp anställda samt i vilken turordning detta kan ske. Turordningen kan ändras genom avtal mellan fack och arbetsgivare.
  • Arbetstidslagen reglerar hur lång arbetstiden får vara, dygns- och veckovila samt raster och liknande. Går att ersätta med kollektivavtal.
  • Arbetsmiljölagen (AML) har till ändamål att undvika olycksfall och även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lagen kompletteras med förordning och myndighetens föreskrifter.
  • Semesterlagen reglerar semesterns längd samt vilken ersättning en anställd ska ha. Lagen är dispositiv till förmån för de anställda.
  • Främjandelagen reglerar arbetsgivarens skyldighet att i vissa fall varsla om driftsinskränkning till Arbetsförmedlingen.
  • Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.